Khyri Thomas
13
Khyri
Thomas
Poste:SG
Taille/Poids:190/95
Age:23
Université:Creighton

Biographie